No module Published on Offcanvas position

Kodukord

Naiskoori harjutuste aja ja koha määrab koori juhatus kokkuleppel dirigendiga.

Kooriproovid ja esinemised on kohustuslikud kõigile lauljatele.

Laulja tuleb harjutusele vähemalt viis minutit enne proovi algust.

Oma puudumisest või vältimatust hilinemisest proovi teatab laulja eelnevalt dirigendile.

Laulja puudumise korral proovist vastutab laulja ise harjutusel omandatud laulude ja laulu sõnade õppimise eest.

Kooriproovi alustab ja lõpetab dirigent. Enne proovi lõppu tohib lahkuda ainult tema loal.

Harjutusse suhtutakse täie pühendumusega ning austatakse üksteise tööd.

Laulja paneb harjutuse ajaks mobiiltelefoni hääletule reziimile. Hädavajaliku kõne korral küsib luba dirigendilt.

Laulja puudumine koori ürituselt ei vabasta teda osamaksust ega teistest üritustega seotud kohustustest.

Laulja,kes mõjuval põhjusel ei saa ajutiselt ( alates ühest kuust) osaleda koori töös, kirjutab juhatusele sellekohase avalduse.

Laulja, kes on koori tööst eemal olnud rohkem kui 3 ( kolm ) kuu proovide jagu arvatakse juhatuse otsusega koori koosseisust välja.

Koori liige tasub liikmemaksu, mille suuruse arutab juhatus läbi iga hooaja alguses ja teeb selle teatavaks hooaja esimeses kooriproovis. Liikmemaksu tasumise tähtaeg on iga kuu 10 kuupäev jooksva kuu eest.

Esinemistel kannab koori liige koorivormi või eelnevalt kokkulepitud riietust, mille määrab dirigent-

MTÜ Nõmme Nõks arvel olevaid riideesemeid ja aksessuaare hoiab laulja hoolikalt ja kannab üksnes koori ütitustel.

Laulja hoolitseb temale usaldatud nootide eest ja tagab repertuaaris olevate nootide olemasolu kooriproovis ja kontsertidel.

Koorist lahkumisel või pikemaajalisel puudumisel tagastab laulja tema käes oleva koori vara.

Lauljal on õigus kaasa rääkida hooaja plaani arutelul, teha asjalikke ettepanekuid ja kaasa rääkida koori tegemisi puudutavates küsimustes.

Lauljal on õigus kokkuleppel dirigendiga tuua koori uusi liikmeid.

Laulja suhtub heaperemehelikult harjutuse- ja kontserdipaikadesse ning peab kinni sealsest kodukorrast.

KODUKORD ON ETTE LOETUD, LÄBI ARUTATUD JA ENAMUSHÄÄLTEGA HEAKS KIIDETUD

HOOAJA ESIMESES KOORIPROOVIS 02. septembril 2014.a.